[Java Basic] Bài 2 – Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Java

Biến là vùng trống bộ nhớ máy tính của một kiểu dữ liệu nào đó. Biến trong Java có 3 kiểu chính: biến cục bộ (còn gọi là biến local), thuộc tính (biến của instance - đối tượng) và biến static. Khai báo biến có cú pháp như sau: [ kiểu dữ liệu ] [ tên … Đọc tiếp [Java Basic] Bài 2 – Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Java

Advertisements

[Java Basic] Bài 1 – Môi trường thực thi Java (JDK, KRE, JVM)

Ứng dụng Java chạy trên đa nền tảng từ Windows, Linux, Mac,… Vậy tại sao Java có thể làm được điều đó trong khi các ngôn ngữ khác thường phải viết lại? Trươc tiên cần hiểu chương trình chạy như thế nào? Một chương trình hoạt động được đa phần do hoạt động dựa trên … Đọc tiếp [Java Basic] Bài 1 – Môi trường thực thi Java (JDK, KRE, JVM)

ARP & DNS

ARP (Address Resolution Protocol) - ARP dùng để ánh xạ giữa IP & MAC address. IP của các node chung đường mạng & Mac address tương ứng. - Giao thức ARP chỉ sử dụng nội bộ trong 1 đường mạng C:\> arp -a 192.168.1.105 00-23-8b-5c-fc-45 dynamic 192.168.1.252 10-78-d2-9d-bf-63 dynamic 192.168.1.254 00-50-7f-36-2d-a2 dynamic 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static … Đọc tiếp ARP & DNS

[Java Basic] Bài mở đầu – Hướng đối tượng là gì?

Ban đầu khi lập trình người ta viết chương trình từ trên xuống, tức là lệnh nào có trước chạy trước lệnh nào có sau chạy sau - gọi là lập trình tuyến tính. Nhưng do lập trình tuyến tính khó mà viết được chương trình lớn. Ví như bạn tạo một chiếc xe từ … Đọc tiếp [Java Basic] Bài mở đầu – Hướng đối tượng là gì?