Stream trong Java

Luồng là những dòng lưu chuyển, là một lộ trình mà dữ liệu được truyền trong chương trình. Khi luồng luồng dữ liệu được gởi và nhận như đọc và ghi luồng dữ liệu đó. Có các luồng cơ bản: Luồng byte: hộ trợ việc truy xuất trên byte thường được đọc ghi dưới dạng … Đọc tiếp Stream trong Java

Advertisements

[Java Basic] Bài 3 – Cấu trúc cơ bản

Toán tử Toán tử số học: + , -, *, / , % (lấy phần dư), ++ (tăng lên 1 đơn vị), -- (giảm 1 đơn vị). Toán tử quan hệ (nếu đúng trả về true người lại false ): ==, <, <=, != vd: (2<3) kết quả là true (2==3) kết quả là flase … Đọc tiếp [Java Basic] Bài 3 – Cấu trúc cơ bản

[Java Basic] Bài 2 – Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Java

Biến là vùng trống bộ nhớ máy tính của một kiểu dữ liệu nào đó. Biến trong Java có 3 kiểu chính: biến cục bộ (còn gọi là biến local), thuộc tính (biến của instance - đối tượng) và biến static. Khai báo biến có cú pháp như sau: [ kiểu dữ liệu ] [ tên … Đọc tiếp [Java Basic] Bài 2 – Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Java

[Java Basic] Bài 1 – Môi trường thực thi Java (JDK, KRE, JVM)

Ứng dụng Java chạy trên đa nền tảng từ Windows, Linux, Mac,… Vậy tại sao Java có thể làm được điều đó trong khi các ngôn ngữ khác thường phải viết lại? Trươc tiên cần hiểu chương trình chạy như thế nào? Một chương trình hoạt động được đa phần do hoạt động dựa trên … Đọc tiếp [Java Basic] Bài 1 – Môi trường thực thi Java (JDK, KRE, JVM)