Wildcard Mask

- Wildcard mask liên quan đến Access Control List (ACL) - Wildcard mask có độ dài bằng với IPv4. Trong biểu diễn nhị phân: + Bit 0 của Wildcard mask có ý nghĩa kiểm tra bit tương ứng với IPv4 + Bit 1 của Wildcard mask có ý nghĩa KHÔNG kiểm tra bit tương ứng với … Continue reading Wildcard Mask

ARP & DNS

ARP (Address Resolution Protocol) - ARP dùng để ánh xạ giữa IP & MAC address. IP của các node chung đường mạng & Mac address tương ứng. - Giao thức ARP chỉ sử dụng nội bộ trong 1 đường mạng C:\> arp -a 192.168.1.105 00-23-8b-5c-fc-45 dynamic 192.168.1.252 10-78-d2-9d-bf-63 dynamic 192.168.1.254 00-50-7f-36-2d-a2 dynamic 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static … Continue reading ARP & DNS