ARP & DNS

  • ARP (Address Resolution Protocol)

– ARP dùng để ánh xạ giữa IP & MAC address. IP của các node chung đường mạng & Mac address tương ứng.

– Giao thức ARP chỉ sử dụng nội bộ trong 1 đường mạng

C:\> arp -a
192.168.1.105 00-23-8b-5c-fc-45 dynamic
192.168.1.252 10-78-d2-9d-bf-63 dynamic
192.168.1.254 00-50-7f-36-2d-a2 dynamic
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

  • DNS (Domain Name System)

– DNS là hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền.

C:\Users\username>nslookup
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

> set type=any
> http://www.google.com

Non-authoritative answer:
http://www.google.com internet address = 113.171.239.10
http://www.google.com internet address = 113.171.239.89
http://www.google.com internet address = 113.171.239.11
http://www.google.com internet address = 113.171.239.94
http://www.google.com internet address = 113.171.239.11
http://www.google.com internet address = 113.171.239.10
http://www.google.com internet address = 113.171.239.10
http://www.google.com internet address = 113.171.239.84
http://www.google.com internet address = 113.171.239.88
http://www.google.com internet address = 113.171.239.10
http://www.google.com internet address = 113.171.239.93
http://www.google.com internet address = 113.171.239.11
http://www.google.com internet address = 113.171.239.98
http://www.google.com internet address = 113.171.239.12
http://www.google.com internet address = 113.171.239.11
http://www.google.com internet address = 113.171.239.99

 

*Mọi ý kiến góp ý về bài viết bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới. Tác giả xin chân thành cảm ơn! ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s